© 2018 by PNO

PARTNERZY
PARTNERS
logo IBPE 02 ang.jpg
logoDDS.jpg
 • Black Facebook Icon

AKTYWNOŚĆ / ACTIVITY

NASZE DZIAŁANIA

Instytut Badań Ormiańskich

2019

UMOWA O WSPÓŁPRACY

 

17 czerwca 2019 roku została podpisana umowa o współpracy naukowej między Instytutem Badań Ormiańskich (IBO) i Instytutem Języka im. H. Aczariana Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii.

KONFERENCJA O ARMENII

 

29 marca 2019 roku w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa „Armenia. Państwo, społeczeństwo, Diaspora. Stan badań i perspektywy badawcze”, zorganizowana przez Instytut Badań Ormiańskich wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM oraz Instytutem Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.


Zaprezenowano na niej następujące wystąpienia:

 • Dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. UWr, Ormianie polscy wobec Armenii i diaspory;

 • Dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM, Mniejszości etniczne i narodowe w Armenii;

 • Dr hab. Krzysztof Fedorowicz (UAM), Transformacja ustrojowa w Armenii – od republiki prezydenckiej do parlamentarnej;

 • Dr Renata Król-Mazur (UJ), Ukryci Ormianie w Turcji - zarys problematyki badawczej;

 • Dr Rafał Raczyński (Muzeum Emigracji w Gdyni), Perspektywy badań porównawczych diaspory polskiej i ormiańskiej;

 • Dr Paweł Nieczuja-Ostrowski (AP w Słupsku), Rozwój badań ormiańskich w Polsce;

 • Mgr Gor Martirosyan, Rodzaje działalności gospodarczej ormiańskich imigrantów w Polsce;

 • Mgr Ewelina Ebertowska, Polki w Armenii - kobiecy punktwidzenia na emigrację.

2018

MEMORANDUM O WSPÓŁPRACY

 

16 sierpnia zostało podpisane memorandum o współpracy naukowej między Instytutem Badań Ormiańskich i Zakładem Badań Diaspory Instytutu Archeologii i Etnografii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii.

 

SPOTKANIE Z DR HASMIK GRIGORIAN

 

24 kwietnia 2018 Instytut Badań Ormiańskich zorganizował spotkanie z dr Hasmik Grigorian, które odbyło się w siedzibie Związku Ormiańskiego w Gdańsku.

 

Hasmik Grigorian jest absolwentką Instytutu Kulturologii na Erywańskim Uniwersytecie Państwowym (YSU). Pracę doktorską obroniła w Instytucie Archeologii i Etnografii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii. Jest autorką wydanej w 2017 r. monografii pt. "Masy i masowa przemoc: udział muzułmańskiej ludności Imperium Osmańskiego w ludobójstwie Ormian".

BIULETYN IBO numery 1, 2, 3, 4, 5 / 2018

 

Publikacja pięciu pierwszych numerów "Biuletynu Instytutu Badań Ormiańskich" (1 marzec-kwiecień 2018, 2 maj-czerwiec 2018, 3 lipiec-sierpień 2018, 4 wrzesień-październik 2018, 5 listopad-grudzień 2018).

logoDDS.jpg
OUR ACTIVITY

Research Institute of Armenian Studies

2019

COOPERATION AGREEMENT

 

On June 17, 2019, a scientific cooperation agreement was signed between the Research Institute of Armenian Studies (IBO) and the Language Institute. H. Aczarian National Academy of Sciences of the Republic of Armenia.

 

THE CONFERENCE ABOUT ARMENIA

 

On March 29, 2019, at the Pomeranian Regional Chamber of Commerce, was held the scientific conference "Armenia. State, Society, Diaspora. Status and research perspectives", organized by the Research Institute of Armenian Studies together with the Department of Ethnology and Cultural Anthropology of the Adam Mickiewicz University and the Department of History and Political Sciences of the Pomeranian University in Słupsk.


The following topics were presented:

 • Polish Armenians towards Armenia and the Diaspora (prof. Grzegorz Pełczyński, Wroclaw Univeristy),

 • Ethnic and national minorities in Armenia (prof. Adam Pomieciński, Adam Mickiewicz University),

 • The transformation of the political system in Armenia - from presidential to a parliamentary republic (dr hab. Krzysztof Fedorowicz, Adam Mickiewicz University),

 • Hidden Armenians in Turkey - an outline of studies issues (dr Renata Król-Mazur, Jagiellonian University),

 • Prospects for comparative studies of the Polish and Armenian diaspora (dr Rafał Raczyński, Emigration Museum in Gdynia),

 • The development of Armenian studies in Poland (dr Paweł Nieczuja-Ostrowski, Pomeranian University in Slupsk),

 • Types of economic activity of Armenian immigrants in Poland (mgr Gor Martirosyan),

 • Polish women in Armenia - women's point of view on emigration (mgr Ewelina Ebertowska).

2018

MEMORANDUM ON COOPERATION


On August 16, was signed a memorandum on scientific cooperation between the Research Institute of Armenian Studies (IBO) and the Department of Diaspora Studies of the Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of Scienc of the Republic of Armenia (http://diasporastudies.am/ds/en).

MEETING WITH DR HASMIK GRIGORYAN

On April 24, 2018, the Research Institute of Armenian Studies organized a meeting with Hasmik Grigorian, PhD, at the headquarters of the Armenian Union in Gdansk.

Hasmik Grigoryan graduated the Faculty of History at Yerevan State University (YSU). She defended her dissertation at the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. She is the author of a monograph "The Masses and Mass Violence: The Participation of the Muslim Population of the Ottoman Empire in the Armenian Genocide."


BULLETIN of the IBO No. 1-5 / 2018

Five issues of the Bulletin has been published (March-April 2018, May-June 2018, July-August 2018, September-October 2018, November-December 2018).